Sự kiện
13/8: Ngày hội Thanh thiếu nhi với An toàn giao thông.    *     15/8: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương"

 

Tìm kiếm tin tức

Thông báo về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dạy nghề thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/04/2013

 Vừa qua, Trung tâm dạy nghề Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định đổi tên thành Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên Thừa Thiên Huế theo quyết định số 3653 QĐ/TWĐTN.
Thông tin chi tiết như sau:

  

       
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 3653 QĐ/TWĐTN

 

 
   

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của

Trung tâm dạy nghề thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế

-----------------------------------

 

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX);

- Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

- Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-TƯĐTN ngày 27/01/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thành lập Trung tâm dạy nghề thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Xét đề nghị của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế về việc xin đổi tên và bổ sung chức năng Trung tâm dạy nghề thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế (tại Công văn số 66/ĐTN ngày 10/10/2012); đề nghị của Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Ban Tổ chức, Văn phòng Trung ương Đoàn.

 

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Đổi tên Trung tâm dạy nghề thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế thành Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định.

          Điều 2. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm gồm:

1.Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có lien quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.

2.Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu về việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.

3.Tổ chức dạy nghề, liên kết đào tạo nghề theo quy định của pháp luật.

4.Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên vay vốn từ cac nguồn vốn huy động hợp pháp.

5.Tổ chức đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, đội ngũ cộng tác viên, tư vấn viên, cán bộ Đoàn cơ sở.

6.Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên và xã hội về công tác hướng nghiệp, học nghề, lập nghiệp và giải quyết việc làm.

7.Phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển dụng lao động làm việc trong và ngoài nước.

8.Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên.

Các nội dung khác về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 1070/QĐ-TƯĐTN ngày 27/01/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thành lập Trung tâm dạy nghề thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3.- Quyết đinh có hiệu lực kể từ ngày ký.

            - Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Ban Tổ chức, Văn phòng Trung ương Đoàn, các Ban, đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.920.510
Truy cập hiện tại 431