Sự kiện
06/10: Ngày hội Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông     *     13/10: Vòng loại Cuộc thi "Tiếng hát Chim Sơn Ca", lần thứ II - năm 2019     *     19/10: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ dành cho Thủ lĩnh các CLB/Đội/Nhóm     *     26/10: Vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Chim Sơn Ca" năm 2019

 

Tìm kiếm tin tức
 

Chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 11-QĐ/TĐTN-TTN, ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ban giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Chức năng chung:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng/bộ phận theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

a. Quản lý tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định hiện hành.

b. Phối hợp với các phòng/bộ phận liên quan xây dựng mức thu phí, học phí từng CLB, lớp học; tổ chức thực hiện việc thu phí, mở sổ sách theo dõi, quản lý.

c. Tham mưu các khoản chi theo đúng quy định hiện hành.

d. Phối hợp với các phòng/bộ phận liên quan lập dự toán mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản hàng năm để cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e. Thực hiện chế độ thanh quyết toán hàng quý, hàng năm và chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước.

g. Đôn đốc, kiểm tra việc thu, chi tài chính của Trung tâm. Quản lý các chứng từ tài chính, có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện công tác thanh quyết toán, tham mưu về quy chế chi tiêu nội bộ tại Trung tâm.

h. Thủ quỹ: Thu, chi theo phiếu thu, phiếu chi đã được Giám đốc duyệt. Cuối tháng phải đối chiếu quỹ với Kế toán để xác nhận số dư.

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Danh sách cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Bích Loan

Phụ trách kế toán

079.787.9675

2

Hồ Thị Hồng Phương

Thủ quỹ

037.678.3643

3 Đặng Thị Thúy Hằng Kế toán 0793634785
 
Các tin khác
Phòng Nghiệp vụ (05/07/2017)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.252.851
Truy cập hiện tại 509