Sự kiện
13/8: Ngày hội Thanh thiếu nhi với An toàn giao thông.    *     15/8: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương"

 

Tìm kiếm tin tức

Quy chế quản lý hoạt động các CLB/Đ/N
Ngày cập nhật 07/05/2010

Điều 1: Câu lạc bộ - Đội - Nhóm (viết tắt CLB/Đ/N) là các tổ chức quần chúng Thanh niên được Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Thừa Thiên Huế thành lập trên cơ sở tự nguyện, tự giác tham gia sinh hoạt của các thành viên có cùng năng khiếu, sở thích, dưới sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi.

CHƯƠNG II:
NGUYÊN TẮC VÀ HOẠT ĐỘNG CLB/Đ/N

Điều 2: CLB/Đ/N hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản dưới sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Phòng Nghiệp vụ được Ban Giám đốc phân công.

Điều 3: Hoạt động của CLB/Đ/N:
Hoạt động của CLB/Đ/N phải nhằm mục đích xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần xây dựng con người mới Xã hội chủ nghĩa; xây dựng lối sống đẹp, sống có ích cho gia đình và xã hội; đáp ứng được nhu cầu chính đáng của hội viên, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, sự phát triển của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Thừa Thiên Huế và xã hội.
CLB/Đ/N tổ chức chủ yếu trên các mặt hoạt động sau:
3.1- Nâng cao kiến thức cho hội viên với nhiều loại hình như: tổ chức lớp; báo cáo chuyên đề, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong nội bộ và với các CLB/Đ/N bạn.
3.2- Phát huy tính sáng tạo, năng khiếu, sở trường của hội viên: tổ chức các hội thi, sân chơi, triển lãm, hội thao… cho hội viên; tham gia các cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao cấp thành phố, cấp tỉnh, toàn quốc và quốc tế.
3.3- CLB/Đ/N xây dựng chương trình theo đặc thù riêng để tham gia các đợt tập trung theo kế hoạch của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi
3.4- Tổ chức chương trình cho rộng rãi quần chúng tham dự tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và tại các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh.
3.5- Tạo điều kiện cho hội viên giải trí lành mạnh thông qua các chương trình sinh nhật thành viên; sinh nhật CLB/Đ/N; du lịch; tham quan dã ngoại, giao lưu với CLB/Đ/N bạn và các đơn vị bạn trong và ngoài thành phố, tỉnh.

Điều 4:
Các chương trình hoạt động của CLB/Đ/N phải được đa số hội viên chấp thuận, được sự đồng ý của Phòng Nghiệp vụ và được Ban Giám đốc duyệt.

CHƯƠNG III:
HỘI VIÊN

Điều 5: Hội viên là những Đoàn viên, Thanh niên không phân biệt nam nữ; nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo, địa bàn cư trú, có năng khiếu, sở thích và tự nguyện đăng ký gia nhập CLB/Đ/N.
Điều 6: CLB/Đ/N có các loại hội viên như sau:
6.1- Hội viên cố vấn, hội viên danh dự: gồm những chuyên gia, mạnh thường quân, cựu hội viên… không phân biệt tuổi, tự nguyện đóng góp tích cực cho sự phát triển CLB/Đ/N trên lĩnh vực chuyên môn của từng cá nhân.
6.2- Hội viên chính thức: là những thành viên sinh hoạt thường xuyên từ 3 tháng trở lên, tự nguyện làm đơn gia nhập và được Ban chủ nhiệm chấp thuận.
Điều 7 : Trách nhiệm và quyền lợi của hội viên:
7.1- Đối với hội viên cố vấn, hội viên danh dự:
- Đóng góp ý kiến, tạo điều kiện cho sự phát triển của CLB/Đ/N; đóng góp ý kiến với Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi trong khả năng chuyên môn khi được yêu cầu.
- Tham gia các hoạt động của CLB/Đ/N và của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi, do Ban chủ nhiệm, Phòng Nghiệp vụ đề xuất và được Ban Giám đốc đồng ý.
- Được cấp thẻ hội viên danh dự, cố vấn.
7.2- Đối với hội viên chính thức và nòng cốt:
a. Trách nhiệm:
- Chấp hành qui chế CLB/Đ/N của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi; qui định của phòng Nghiệp vụ và của CLB/Đ/N.
- Sinh hoạt thường xuyên, vắng phải có lý do.
- Đóng hội phí theo qui định của CLB/Đ/N (nếu có).
- Tham dự các chương trình, hoạt động của CLB/Đ/N và của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi
- Đóng góp ý kiến xây dựng CLB/Đ/N, Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi đề ra.
b. Quyền lợi:
- Được cấp thẻ hội viên.
- Được quyền để cử, bầu cử và ứng cử vào Ban chủ nhiệm.
Điều 8: Bãi miễn tư cách hội viên:
Việc bãi miễn tư cách hội viên do Ban chủ nhiệm quyết định, căn cứ vào:
-  Vi phạm qui chế CLB/Đ/N và các qui định của CLB/Đ/N gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của CLB/Đ/N và Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi.
- Không sinh hoạt liên tục trong 3 tháng mà không có lý do.
- Gây mất đoàn kết nội bộ.
- Theo nguyện vọng cá nhân, không sinh hoạt nữa.
Trong trường hợp cần thiết, trưởng phòng Tổ chức Hành chính thừa lệnh Giám đốc ký quyết định bãi miễn tư cách hội viên.

CHƯƠNG IV:
BAN CHỦ NHIỆM

Điều 9:
Ban chủ nhiệm là những hội viên chính thức, hội viên nòng cốt do phòng Nghiệp vụ đề xuất hoặc do Đại hội bầu và được Ban Giám đốc chuẩn y để trực tiếp điều hành, quản lý, tổ chức hoạt động của CLB/Đ/N.
Điều 10:
- Ban chủ nhiệm làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, tập thể phân công cá nhân chịu trách nhiệm.
- Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm là 1 năm. Trong trường hợp cần thiết, sẽ gia hạn thêm 3 tháng.
- Ban chủ nhiệm chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của phòng Nghiệp vụ.
Điều 11: Tiêu chuẩn của Ban chủ nhiệm:
- Là hội viên chính thức, hội viên nòng cốt, có thời gian sinh hoạt thường xuyên ít nhất 6 tháng.
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt; có năng lực điều hành và nhiệt tình trong công việc và đóng góp tích cực cho sự phát triển của CLB/Đ/N.
- Được đa số (quá bán) hội viên bỏ phiếu tín nhiệm trong đại hội, có lý lịch rõ ràng và được Ban Giám đốc chuẩn y.

Điều 12: Chức danh và số lượng thành viên của Ban chủ nhiệm:
Qui định chung: Số lượng thành viên Ban chủ nhiệm không quá 9 người. Cụ thể:
12.1- Đối với các CLB/Đ/N có số Hội viên ít hơn 30 người: Ban chủ nhiệm gồm có 3 thành viên với chức danh: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và Ủy viên.
12.2- Đối với CLB/Đ/N có số Hội viên ít hơn 50 người: Ban chủ nhiệm gồm có 7 người, với các chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và các Ủy viên.
12.3- Đối với CLB/Đ/N có số Hội viên nhiều hơn 50 người: Ban chủ nhiệm gồm có 9 người, với các chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và các Ủy viên.
12.4- Số lượng thành viên Ban chủ nhiệm được Ban giám đốc quyết định theo tình hình thực tế hoạt động của CLB/Đ/N.

Điều 13: Trách nhiệm và quyền lợi của Ban chủ nhiệm:
13.1- Trách nhiệm:
- Chịu trách nhiệm toàn diện về hội viên, hoạt động của CLB/Đ/N trước phòng Nghiệp vụ và Ban Giám đốc Trung tâm.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động cho CLB/Đ/N.
- Báo cáo hoạt động hang tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định.
- Đại diện CLB/Đ/N trong công tác đối ngoại và trong việc đề xuất ý kiến, nguyện vọng của hội viên.
- Tổ chức đại hội đúng thời hạn.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế CLB/Đ/N của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Thừa Thiên Huế và qui định của Đ/N/CLB.
13.2- Quyền lợi:
- Được cấp thẻ Ban chủ nhiệm và hưởng các quyền lợi của cộng tác viên theo qui  định chung: giữ xe miễn phí; vé mời tham dự chương trình (theo qui định); được miễn giảm học phí khi theo học các lớp học do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tổ chức.
- Những quyền lợi khác do Giám đốc quyết định tùy theo tình hình thực tế của cơ quan hàng năm.

Điều 14: Bãi miễn tư cách thành viên Ban chủ nhiệm:
14.1- Việc bãi miễn thành viên trong Ban chủ nhiệm trong các trường hợp sau:
+ Lợi dụng danh nghĩa CLB/Đ/N hay của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của CLB/Đ/N và của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi.
+ Vi phạm pháp luật; vi phạm qui chế CLB/Đ/N của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và qui định của CLB/Đ/N.
+ Gây mất đoàn kết nội bộ trong Ban chủ nhiệm hay trong CLB/Đ/N.
+ Không sinh hoạt liên tục 3 tháng mà không có lý do chính đáng.
+ Đa số hội viên không còn tín nhiệm.
+ Vi phạm tài chính CLB/Đ/N (nếu có)
+ Theo nguyện vọng cá nhân, không tham gia sinh hoạt.
14.2- Trên cơ sở đề xuất của Ban chủ nhiệm, trưởng Phòng Nghiệp vụ đề nghị bãi miễn và đề xuất bổ sung hội viên khác vào Ban chủ nhiệm. Hội viên được bổ sung phải đạt tiêu chuẩn, được Ban chủ nhiệm và Phòng Nghiệp vụ đồng ý.
14.3- Trong trường hợp quan trọng, Ban Giám đốc sẽ triệu tập các cá nhân có liên quan để có quyết định cụ thể.

Điều 15: Bãi miễn Ban chủ nhiệm :
15.1- Việc bãi miễn Ban chủ nhiệm được thực hiện trong các trường hợp sau:
+ Có những hành động làm ảnh hưởng không tốt đến CLB/Đ/N hay của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi.
+ Không đề ra được phương hướng hoạt động, không tổ chức hoạt động cho Đ/N/CLB, không duy trì được sinh hoạt thường xuyên.
+ Ban chủ nhiệm mất đoàn kết, nội bộ lủng củng.
+ Vi phạm qui chế CLB/Đ/N của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi
+ Vi phạm về tài chính CLB/Đ/N.
15.2- Trưởng phòng Nghiệp vụ đề nghị bãi miễn Ban chủ nhiệm và đề xuất các hội viên khác vào Ban chủ nhiệm lâm thời. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Phòng Nghiệp vụ tổ chức cho Hội viên bỏ phiếu tín nhiệm Ban chủ nhiệm mới.
15.3- Ban Giám đốc là người quyết định cuối cùng về việc bãi miễn Ban chủ nhiệm.

Điều 16: Qui định về Ban chủ nhiệm lâm thời
+ Ban chủ nhiệm lâm thời được Trưởng Phòng Nghiệp vụ đề xuất trong những trường hợp: khi CLB/Đ/N mới được thành lập hoặc Ban chủ nhiệm đương nhiệm gặp khó khăn về nhân sự hoặc Ban chủ nhiệm đương nhiệm bị bãi miễn.
+ Ban chủ nhiệm lâm thời phải có đủ tiêu chuẩn và có trách nhiệm và quyền lợi như Ban chủ nhiệm chính thức.
+ Ban chủ nhiệm lâm thời có quyền hạn trong 6 tháng. Trong vòng 3 tháng, Ban chủ nhiệm lâm thời có trách nhiệm tổ chức Đại hội để bầu Ban chủ nhiệm chính thức.

CHƯƠNG V:
KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 18: Khen thưởng
- Quy định chung: Việc khen thưởng được thực hiện đối với cá nhân và tập thể nhân dịp tổ chức Đại hội CLB/Đ/N; Kết thúc các đợt hoạt động lớn hay sau khi có thành tích trong các cuộc thi, hội diễn mà CLB/Đ/N tham dự; vào dịp tổng kết hoạt động hằng năm của Trung tâm.
- Việc khen thưởng được qui định như sau:
a. Đối với cá nhân:
- Đóng góp tích cực trong hoạt động của CLB/Đ/N được Ban chủ nhiệm CLB đề nghị.
b. Đối với tập thể:
- Tham gia đẩy đủ, tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động do Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi huy động với tinh thần trách nhiệm và tính chủ động cao.
- Duy trì hoạt động thường xuyên, nội bộ đoàn kết tốt.
- Có nhiều chương trình hay, hấp dẫn, thu hút đông đảo hội viên và quần chúng tham gia.

Điều 19: Kỷ luật
- Tùy theo mức độ vi phạm của các nhân và tập thể, Ban Giám đốc đưa ra hình thức kỷ luật. Hình thức kỷ luật gồm có: khiển trách, cảnh cáo và khai trừ. Quyết định kỷ luật được thông báo công khai đến hội viên CLB/Đ/N và các CLB/Đ/N khác.

CHƯƠNG VI:
GIẢI THỂ CÂU LẠC BỘ - ĐỘI - NHÓM 

Điều 20: Việc giải thể CLB/Đ/N do Phòng nghiệp vụ đề xuất và Ban Giám đốc quyết định trong những trường hợp sau:
- CLB/Đ/N không sinh hoạt trong thời gian liên tục 6 tháng.
- Quần chúng không còn nhu cầu đối với tính chất của Đ/N/CLB.
- CLB/Đ/N không còn phù hợp với tình hình thực tế của xã hội.
- CLB/Đ/N sinh hoạt không đúng với tính chất, mục đích khi thành lập.
- Đa số hội viên sinh hoạt không phù hợp với lứa tuổi thanh niên.
- Các trường hợp vi phạm khác.

CHƯƠNG  VII:
QUỸ CÂU LẠC BỘ - ĐỘI - NHÓM

Điều 21:
- CLB/Đ/N được thành lập quỹ bằng các nguồn thu từ hội phí và các nguồn thu hợp pháp khác.
- Việc chi quỹ CLB/Đ/N do Ban chủ nhiệm quyết định nhưng phải theo nguyên tắc chi cho các vấn đề liên quan đến cá nhân tập thể của CLB/Đ/N.
- Đối với các CLB/Đ/N mang tính chất xã hội, Ban chủ nhiệm có quyền giữ quỹ nhưng phải báo cáo cho Phòng Nghiệp vụ hàng quí và phải công khai tài chính trong các buổi họp và đại hội của CLB/Đ/N.

CHƯƠNG VIII:
CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

Điều 22:
- CLB/Đ/N có quyền đồng phục riêng nhưng phải được đa số hội viên đồng ý và không được phép vượt quá khả năng tài chính của hội viên.
- CLB/Đ/N có quyền chọn logo phù hợp với tính chất của CLB/Đ/N. Nhưng buộc phải có dòng chữ Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu Nhi TT- Huế. Logo phải được đa số hội viên đồng ý và phải thông qua Phòng Nghiệp vụ.
- Tất cả các CLB/Đ/N không được sử dụng con dấu riêng và phát hành bản tin nội bộ dưới bất kỳ hình thức nào.
- Việc tổ chức sinh nhật do CLB/Đ/N hoàn toàn chủ động về mặt kinh phí, Trung tâm chỉ tạo điều kiện thuận lợi để CLB/Đ/N tổ chức.
- Khi CLB/Đ/N lưu diễn tại các đơn vị bạn, nếu mang danh nghĩa Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu Nhi thì phải được sự đồng ý của Phòng Nghiệp vụ và Ban giám đốc.

CHƯƠNG IX:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23: Hiệu lực thi hành
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 24: Sửa đổi, bổ sung, thay thế
Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chế này do Ban giám đốc quyết định.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.920.240
Truy cập hiện tại 396