Sự kiện
Chung tay phòng chống đại dịch Covid-19

 

Tìm kiếm tin tức

Chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 11-QĐ/TĐTN-TTN, ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ban giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Chức năng chung:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng/bộ phận theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

a. Quản lý tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định hiện hành.

b. Phối hợp với các phòng/bộ phận liên quan xây dựng mức thu phí, học phí từng CLB, lớp học; tổ chức thực hiện việc thu phí, mở sổ sách theo dõi, quản lý.

c. Tham mưu các khoản chi theo đúng quy định hiện hành.

d. Phối hợp với các phòng/bộ phận liên quan lập dự toán mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản hàng năm để cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e. Thực hiện chế độ thanh quyết toán hàng quý, hàng năm và chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước.

g. Đôn đốc, kiểm tra việc thu, chi tài chính của Trung tâm. Quản lý các chứng từ tài chính, có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện công tác thanh quyết toán, tham mưu về quy chế chi tiêu nội bộ tại Trung tâm.

h. Thủ quỹ: Thu, chi theo phiếu thu, phiếu chi đã được Giám đốc duyệt. Cuối tháng phải đối chiếu quỹ với Kế toán để xác nhận số dư.

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Danh sách cán bộ:

TRẦN THỊ BÍCH LOAN

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Ngày sinh: 02/10/1969

Quê quán: Dương Nổ, Phú Dương, Phú Vang, TT-Huế

Địa chỉ hiện nay: 18/105 Lê Ngô Cát, thành phố Huế.

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0827 879 675

ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG

Chúc vụ: Kế toán

Ngày sinh: 20/06/1985

Quê quán: Thủy Thanh, Hương Thủy, TT-Huế

Địa chỉ hiện nay: Thủy Thanh, Hương Thủy, TT-Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0793 634 785

 

Các tin khác
Phòng Nghiệp vụ (05/07/2017)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.620.252
Truy cập hiện tại 1.616