Sự kiện
03-16/10: Vòng loại Cuộc thi Olympic tiếng Anh, lần thứ II - năm 2022     *     23/10: Vòng Bán kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh, lần thứ II - năm 2022     *     06/11: Vòng chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh, lần thứ II - năm 2022

 

Tìm kiếm tin tức

Kế hoạch tổ chức Đại hội các CLB, Đội, Nhóm, nhiệm kỳ 2021 - 2023
Ngày cập nhật 25/02/2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; Nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2021 và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2021 - 2023 của các CLB, Đội, Nhóm đang hoạt động tại Trung tâm, đồng thời củng cố và kiện toàn Ban chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm; Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021 - 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Đại hội các CLB, Đội, Nhóm nhiệm kỳ 2021 - 2023 phải trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của Hội viên trong xây dựng văn kiện Đại hội, nghị quyết của Đại hội phải là kết tinh trí tuệ, đồng thời khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo của CLB, Đội, Nhóm.

- Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2021 – 2023 là những Hội viên có trình độ, năng lực, tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm; Bảo đảm các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý các CLB, Đội, Nhóm do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành (dưới đây gọi tắt là Quy chế), đồng thời có số lượng, cơ cấu phù hợp đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021 - 2023.

- Đại hội phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2021;

- Xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2023.

- Hiệp thương Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới.

- Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2021.

III. XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

1. Xây dựng dự thảo các văn kiện:

a. Yêu cầu chung:

- Báo cáo tổng kết phải ngắn gọn, có tính khái quát cao, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của công tác tổ chức hoạt động và xây dựng CLB.

- Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế;

- Tập trung đầu tư xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ và nhu cầu, nguyện vọng của hội viên đang sinh hoạt; đồng thời đảm bảo theo định hướng chung của Ban giám đốc Trung tâm.

b. Về báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua:

Đánh giá đúng thực trạng tình hình sinh hoạt hoạt, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CLB, Đội, Nhóm nhiệm kỳ 2019 - 2021; kiểm điểm trách nhiệm Ban chủ nhiệm trong quá trình điều hành các hoạt động của CLB, Đội, Nhóm trong nhiệm kỳ vừa qua.

c. Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2021 - 2023:

- Các mục tiêu, phương hướng và giải pháp nhiệm kỳ mới phải trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình của CLB, Đội, Nhóm; đồng thời phải gắn với những xu hướng, nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Hội viên.

- Xác định rõ nội dung và biện pháp chính để thực hiện các mặt công tác chủ yếu của CLB, Đội, Nhóm như: Công tác xây dựng CLB, Đội, Nhóm và mở rộng việc phát triển Hội viên, tập hợp thanh niên tham gia vào CLB, Đội, Nhóm; tham gia vào các hoạt động chung của Trung tâm và Tỉnh Đoàn... Chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố sinh hoạt của CLB, Đội, Nhóm; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và khả năng sáng tạo của Hội viên trong việc xây dựng CLB, Đội, Nhóm ngày càng vững mạnh.

d. Báo cáo kiểm điểm của Ban chủ nhiệm:

Báo cáo kiểm điểm của Ban chủ nhiệm phải đánh giá khách quan, thẳng thắn, trên tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban chủ nhiệm; chỉ ra những ưu điểm và những hạn chế yếu kém, đồng thời rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban chủ nhiệm khóa mới hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đề ra.

e. Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Đại hội CLB, Đội, Nhóm:

Trên cơ sở báo cáo chính trị, Ban chủ nhiệm triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng, các chỉ tiêu để Đại hội thảo luận, quyết định.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHỦ NHIỆM:

Chuẩn bị nhân sự Ban chủ nhiệm khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng theo quy chế đã được phê duyệt; ưu tiên lựa chọn, giới thiệu những Hội viên có đức, có tài, có kỹ năng, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định; chú trọng Hội viên nữ, Hội viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, được đa số Hội viên đồng ý.

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban chủ nhiệm:

Nhân sự Ban chủ nhiệm cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:

- Có đạo đức và kinh nghiệm trong hoạt động của CLB, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban chủ nhiệm phân công; am hiểu và gắn bó với thực tiễn hoạt động của CLB, Đội, Nhóm.

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng tập hợp thanh thiếu nhi.

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực phục vụ cho các hoạt động của CLB, Đội, Nhóm.

2. Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý các CLB, Đội, Nhóm:

- Là hội viên chính thức, hội viên nòng cốt, có thời gian sinh hoạt thường xuyên ít nhất 6 tháng (trừ những CLB vừa mới được thành lập chưa được 01 năm).

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực điều hành và nhiệt tình trong công việc và đóng góp tích cực cho sự phát triển của CLB, Đội, Nhóm.

- Được đa số (quá bán) hội viên tín nhiệm trong Đại hội, có lý lịch rõ ràng và được Ban Giám đốc chuẩn y.

3. Số lượng Uỷ viên Ban chủ nhiệm:

Để thuận lợi cho việc Đại hội hiệp thương Ban chủ nhiệm, Ban Giám đốc Trung tâm chỉ đạo số lượng thành viên Ban chủ nhiệm của mỗi CLB, Đội, Nhóm như sau:

+ CLB Kỹ năng - Du khảo: 07 (01 chủ nhiệm, 01 - 02 phó chủ nhiệm, các ủy viên).

+ CLB Huế trong tôi: 05 (01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm, các ủy viên).

+ CLB Khám phá Huế: 05 (01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm, các ủy viên).

+ CLB Kỹ năng tỉnh Thừa Thiên Huế: 07 (01 chủ nhiệm, 01 - 02 phó chủ nhiệm, các ủy viên).

+ Đội Thanh niên tình nguyện Giữ gìn dòng Hương: 05 (01 đội trưởng, 01 đội phó, các ủy viên).

4. Cơ cấu Ủy viên Ban chủ nhiệm:

Ban chủ nhiệm cần phải đảm bảo hợp lý giữa các cơ cấu:

- Ủy viên Ban chủ nhiệm được tái cử và Ủy viên Ban chủ nhiệm mới.

- Cơ cấu hợp lý giữa các lứa tuổi, cấp học (cấp III, Đại học).

- Đảm bảo tỉ lệ giới tính nữ ít nhất 1/3 trong Ban chủ nhiệm

V. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Đại hội các CLB, Đội, Nhóm tiến hành từ ngày 10/4/2021 đến ngày 18/4/2021. Trong đó:

+ 18h00 ngày 10/4/2021: CLB Kỹ năng – Du khảo

+ 8h00 ngày 17/4/2021: CLB Khám phá Huế

+ 14h00 ngày 17/4/2021: CLB Huế trong tôi

+ 8h00 ngày 18/4/2021: Đội TNTN giữ gìn dòng Hương

+ 14h00 ngày 18/4/2021: CLB Kỹ năng tỉnh

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Hội trường 1A - Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Thừa Thiên Huế.

3. Đại hội điểm:

- Chỉ đạo CLB Kỹ năng – Du khảo tổ chức Đại hội điểm cho Đại hội các CLB, Đội, Nhóm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh:

- Phòng Nghiệp vụ: Tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội CLB, Đội, Nhóm; hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

- Phòng Tổ chức - Hành chính: Hỗ trợ cơ sở vật chất (bàn, ghế, ...), căng phông, âm thanh, ánh sáng, … cử cán bộ tham gia trực âm thanh tại các phiên Đại hội. Phối hợp phòng Nghiệp vụ tham mưu quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân các CLB, Đội, Nhóm

- Phòng Tài vụ: Chuẩn bị kinh phí.

2. Đối với các CLB, Đội, Nhóm:

- Các CLB, Đội, Nhóm xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội;

- Ban chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội, nội dung văn kiện, đề án nhân sự trình Ban Giám đốc Trung tâm, Phòng Nghiệp vụ trước khi tiến hành Đại hội 15 ngày.

Để đảm bảo tiết kiệm theo tinh thần chung, Ban Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các CLB, Đội, Nhóm thực hiện các nội dung sau đây:

- Đại hội sẽ được tiến hành trong 01 buổi;

- Không tổ chức tiệc liên hoan chào mừng thành công Đại hội;

- Sử dụng thẻ Hội viên làm thẻ đại biểu cho Hội viên CLB;

- Báo cáo Đại hội làm ngắn gọn không quá 05 trang, phương hướng nhiệm vụ không quá 04 trang; không in màu các văn kiện đại hội;

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Đại hội các CLB, Đội, Nhóm nhiệm kỳ 2021 - 2023, Ban Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Ban chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Đại hội CLB, Đội, Nhóm nhiệm kỳ 2021 - 2023 đảm bảo theo đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Mọi thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội các CLB, Đội, Nhóm đề nghị liên hệ Phòng Nghiệp vụ Trung tâm để được hướng dẫn, điện thoại: 0234. 3897 479. Hoặc liên hệ trực tiếp: Đ/c Võ Thị Bích Thuỷ – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ. Điện thoại: 0949 657 507. Email: vothibichthuy1984@gmail.com.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.483.481
Truy cập hiện tại 1.230