Sự kiện
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

 

Tìm kiếm tin tức

Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày cập nhật 29/09/2021

Ngày 27/9/2021, đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký ban hành Chỉ thị 16-CT/TU về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chỉ thị nêu rõ, trong 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn; tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển toàn diện và trưởng thành. Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước và bản chất tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam; không ngừng nỗ lực, thi đua rèn luyện, xung kích sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng trong học tập, lao động, công tác, sản xuất kinh doanh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi.

Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đoàn thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi hiệu quả chưa cao; công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh thiếu niên còn thiếu kịp thời. Vai trò của tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư còn chưa rõ nét. Việc phát triển tổ chức Đoàn tại khu vực kinh tế ngoài nhà nước, trong các khu công nghiệp chưa đạt yêu cầu. Công tác phát triển đảng trong thanh niên có mặt còn hạn chế… Một số cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác thanh thiếu nhi, chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thế mạnh của thanh niên; chưa chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ.

Thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nhằm lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên. Chỉ đạo ban chấp hành Đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng đoàn viên, thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là Kế hoạch 57-KH/TU, ngày 27/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho thế hệ trẻ. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn; nâng cao vai trò đại diện trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Phát huy tính chủ động, tích cực của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số; chăm lo đời sống tinh thần, phát triển các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

2. Lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn; tập trung chỉ đạo tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí, điều động cán bộ để chuẩn bị một bước cho nhân sự đại hội Đoàn các cấp; rà soát, quan tâm bố trí công tác cho cán bộ Đoàn chuyên trách đến tuổi trưởng thành. Cấp ủy các cấp phối hợp với ban thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự tham gia ban chấp hành Đoàn khóa mới của địa phương, đơn vị bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, quy trình theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. Chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên. Chỉ đạo Đoàn các cấp phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng Đại hội; đa dạng hóa hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tăng cường các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến. Giao cho đoàn thanh niên thực hiện một số công trình, phần việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

4. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng phối hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết để đoàn thanh niên tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ và bảo đảm an toàn, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

5. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo ban chấp hành Đoàn các cấp xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác bảo đảm khác. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt đại hội điểm ở các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thời gian tiến hành Đại hội: Đại hội cấp cơ sở từ đầu quý I và hoàn thành cuối quý II năm 2022; đại hội cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 15/8/2022; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.049.907
Truy cập hiện tại 141